در این سازمان اجرای رویه های اساسی سیستم مدیریت کیفیت در راس امور قرار دارد